KONTAKTY

KOLACALEK.CZ Petr Čálek
Kolínská 969 Uhlířské Janovice
28504
tel: +420777022470
ICO 44705662
DIC CZ7002240850

ZBOŽÍ V AKCI

890 Kč
500 Kč
skladem
10 990 Kč
7 990 Kč
skladem
2 190 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


Obchodní podmínky

Formulář pro odstoupení kupní smlouvy ke stažení

Obchodní podmínky

Petr Čálek, Kolínská 969, Uhlířské Janovice 28504

 

Živnostenský list č.j.2006/35983/ZIV Ev.č.320501 -8868 vydaný Živnostenským úřadem,MU Kutná Hora 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kolacalek.cz

 

obchodní společnosti

Petr Čálek

se sídlem Kolínská 969, Uhlířské Janovice

identifikační číslo: 44705662

Naší hlavní činností je prodej kol a doplňků v naší moderní plechové provozovně. Jízdní kolo potažmo elektrokolo je složitý organismus, který není vhodné nakupovat na dálku, z důvodu seřízení, záručního i pozáručního servisu.

Z toho důvodu kola a elektrokola z našeho obchodu nezasíláme.

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kolacalek.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Petr Čálek  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kolacalek.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese      ;

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.   9356110287/0100   , vedený u společnosti    Komerční banka   (dále jen „účet prodávajícího“);

prostřednictvím platební brány Comgate

 v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek;

 prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

 • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:
  • poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
  • poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
  • první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 2 obchodních podmínek Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@lyze-kola.cz.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:
   • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
   • je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
   • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
   • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
   • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
   • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
   • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.
  • Ustanovení čl. 4 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
  • Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.
  • Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
  • Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle čl. 3 a čl. 7.4 obchodních podmínek, a že bude na jejich dostupnost upozorněn
   • po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
   • po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.
  • Ustanovení čl. 8 obchodních podmínek neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
  • Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 8.1 a čl. 7.8.2 obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.
  • Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
  • Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
  • Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
  • Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
   • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.13 obchodních podmínek,
   • se vada projeví opakovaně,
   • je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
   • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
  • Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 7.14 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
  • Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
  • S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
  • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.
  • Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.18 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
  • Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
  • Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Kolínská 969,Uhlířské Janovice, telefonicky na čísle 604626865 či elektronickou poštou na adrese info@lyze-kola.cz.
  • Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
  • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
  • Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost.
 3. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
   • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
   • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
   • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.
   • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
   • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
   • Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
   • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   • Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  2. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
   • Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího.
   • Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  3. DORUČOVÁNÍ
   • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
  4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
   • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
   • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
   • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
   • Kontaktní údaje prodávajícího: Petr Čálek, Kolínská 969 Uhlířské Janovice,28504 tel.604626865
   • Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

   

  V Uhlířských Janovicích dne 10.8.2023                                                                                                                        

   

  Ustanovení § 1811 odst. 2 občanského zákoníku: „Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku…

  1. d) …a případně pravidla vyřizování stížností.

   [JA2]Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.“

   [JA7]Ustanovení § 1826 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku: „Při použití elektronických prostředků uvede podnikatel i údaje, zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup…“

  Ustanovení  [JA9]§ 1811 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku: „Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku…údaje o své totožnosti, adresu sídla, telefonní číslo a, existuje-li, pak adresu pro doručování elektronické pošty...“

   

  Viz také § 1820 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.

   

  Ustanovení čl. 14 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line): „Obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb on-line, uvedou rovněž svoji e-mailovou adresu.“

                                                                                                             

Návod a záruční podmínky SPECIALIZED

I. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1. Výrobce se zaručuje, že nové kolo / rámová sada nemá výrobní a materiálové vady.
2. Dovozce se zaručuje, že jízdní kolo Specialized daného typu a výrobního čísla
odpovídá státním normám a technickým předpisům.
3. Záruka se vztahuje na vady kola nebo jeho části v okamžiku převzetí kupujícím.
4. Zákonná záruční doba na nové kolo je 2 roky od data prodeje prvnímu zákazníkovi /
majiteli a během této doby je přenosná na další majitele.
5. Záruční doba na lak a obtisky pod lakem je 2 roky.
6. Na rám kola je po uplynutí zákonné dvouleté záruční lhůty poskytována
nadstandardní doživotní záruka (viz odstavec Nadstandardní záruka dále).
7. Veškerá těsnění a gumové části v tlumičích a odpružených vidlicích FOX Racing Shox,
Specialized nebo jednotkách s technologií Brain podléhají běžnému opotřebení provozem a
jejich životnost nemusí být delší než 90 dnů. Opotřebení není považováno za závadu, nýbrž
za běžný provozní stav s výměnou plně v režii zákazníka.
8. Majitel kola je povinen absolvovat záruční prohlídku v autorizovaném servisu po ujetí
100–200 km, nejpozději však do 2 měsíců od data nákupu. Záruční prohlídka je bezplatná
pouze u prodejce, u kterého bylo kolo zakoupeno. U kol zaoupených skrze Specialized.com
je záruční prohlídka zdarma u jakéhokoliv prodejce Specialized.
9. Kolo je složitý technický výrobek a jako takový vyžaduje dostatečnou a pravidelnou
odbornou péči. Provozování kola za ztížených podmínek (bláto, déšť, prach, závody,
agresívní jízda) dramaticky snižuje životnost celého kola. V takových případech je nutná
mnohem častější údržba a opravy.
10. Důrazně se doporučuje provádět odborný servis v dealerské síti Specialized.
Zaměstnanci těchto prodejen a servisů jsou pravidelně odborně školeni a mají přístup i k
informacím, které jiní prodejci nebo opravny nemají.
11. Za veškerá seřízení kola v záruční době se platí.
12. Dokument umožňující zahájení reklamační procedury je doklad o koupi. Uložte si
prosím tento dokument na bezpečném místě.
13. Kolo musí být předkládáno k reklamaci u autorizovaného prodejce Specialized čisté a
kompletní. Reklamovaný rám, odpružená vidlice, tlumič nebo jiné díly z kola nesmí být k
reklamaci předkládány samostatně demontované, pokud nebyly samostatně zakoupené.
14. Reklamovaný rám kola musí být v původním laku a barevné variantě.
15. V případě reklamace je požadováno doložení odborného servisu kola u
autorizovaného prodejce Specialized alespoň 1x ročně (viz Servisní intervaly a Servisní
záznamy).
16. V případě oprávněné reklamace se dovozce zavazuje k opravě nebo výměně vadné
součásti kola za novou stejnou nebo jinou
s podobnými technickými parametry. Vzhledem k mnoha barevným variantám nelze vždy
zaručit dodržení barvy, v případě nedostupnosti originální barvy bude dodána součást v
neutrální barvě (černá, bílá, stříbrná).
17. Jediným a konečným arbitrem rozhodujícím ve věci oprávněnosti reklamace
komponentů, jejichž výrobcem není Specialized, je oficiální zastoupení výrobce tohoto
komponentu.
18. Pokud Vám cokoliv ze záručních podmínek není jasné, kontaktujte Vašeho prodejce.
II. NADSTANDARDNÍ ZÁRUKA NA RÁM
Výrobce poskytuje po uplynutí zákonné dvouleté záruční doby nadstandardní doživotní
záruku na rám kola pro prvního majitele za těchto zvláštních podmínek:
1. Nadstandardní záruka je smluvní, řídí se pouze tímto odstavcem a nevztahuje se na ni
Občanský zákoník.
2. Nadstandardní záruka na rám je podmíněna on-line registrací kola do databáze
Specialized, a to do 90 dnů od data prodeje.
3. Výrobce se zaručuje, že po dobu životnosti kola v původní specifikaci opraví, anebo
vymění na své náklady rám, pokud se na něm vyskytla závada, jejíž příčinou je výrobní
nebo materiálová vada. Životnost kola je závislá na mnoha faktorech (intenzita, způsob
a podmínky používání kola, kvalita a pravidelnost servisu, váha jezdce atd.). Doživotní
záruka je zde míněna ve smyslu životnosti rámu kola, nikoliv života majitele kola. Tato
záruka neznamená, že rám nebo kolo jsou nezničitelné a budou existovat věčně.
4. Jediným a konečným arbitrem pro posouzení oprávněnosti reklamace je dovozce. V
případě oprávněné reklamace bude rám opraven nebo vyměněn za nový stejný, anebo
jiný s podobnými technickými parametry (nejbližší dostupnou alternativou). Nelze
zaručit dodržení modelového roku, barvy, průměrů trubek a geometrie, jako měl
reklamovaný rám.
5. U celoodpružených rámů od modelového roku 2018 platí tato doživotní záruka na
kompletní rám včetně zadní stavby (řetězové a sedlové vzpěry, vahadlo).
6. Reklamovaný rám kola musí být v původním laku a barevné variantě.
7. Veškeré náklady na zprovoznění kola z důvodu odlišností nového rámu hradí majitel
kola (nutnost dokoupení jiných komponentů z důvodů změněné geometrie, průměrů
trubek, zdvihů nebo rozměrů vidlic a tlumičů apod.). Předmětem záruky je pouze rám,
práce servisu spojená s přestavbou event. vylepšením kola kvůli modelově novějšímu
rámu jde plně k tíži majitele kola.
III. VÝLUKY ZE ZÁRUK
Záruku nelze uplatnit zejména v těchto případech:
1. Vady a poškození vzniklá v důsledku nevhodného způsobu použití, hrubého nebo
necitlivého zacházení, nedostatku údržby nebo neodborné opravy (např. deformace vodítek
měniče a přesmykače, sedlovky; rozpojení nebo zkroucení řetězu vlivem nesprávného
řazení; vytržené závity; koroze a oxidace; ztráta funkce hydraulických systémů kvůli
nesprávnému typu kapaliny; vrypy do lakovaných ploch; zkroucení středové osy; prasknutí
sedlové trubky rámu následkem sedlovky vysunuté více, než je značka maximálního
vysunutí; deformace brzdných ploch karbonových ráfků v důsledku přehřátí nevhodným
brzdným stylem)
2. Veškerá mechanická poškození, která jsou důsledkem pádu, přetížení, havárie (např.
deformace rámů, vidlic, ráfků, řídítek, představců, sedlovek, ližin sedla, středových os, klik;
poškození potahu sedla; proražení karbonových rámů nárazem; prasknutí karbonových
rámů v důsledku nepředpokládaného směru namáhání; poškození kostry pláště ostrým
předmětem; porušená geometrie pružící jednotky kvůli nesprávnému nastavení nebo nízké
tvrdosti pružiny; deformovaná výměnná koncovka rámu)
3. Mechanická poškození vzniklá nadměrnou silou nebo nedodržením maximálních
povolených utahovacích momentů (např. přetažení objímek zejména karbonových
komponentů - sedlovek, řídítek a představců).
4. Běžné opotřebení provozem (např. vůle v ložiscích; vůle v pouzdrech odpružené
vidlice; vrypy, rýhy a jiné změny povrchu sedlovek v důsledku posunu v sedlové trubce
rámu; opotřebení brzdných ploch ráfků; protažení řetězu; opotřebení kazety a převodníků v
důsledku používání vytaženého řetězu; pokles kapacity baterie elektrokola o více než 25 %
po 300 plných nabíjecích cyklech, nebo 2 letech).
5. Ztráta dílů kvůli uvolnění spojovacích prvků (např. z důvodů montáže bez použití
pojistného tmelu Loctite během servisu kola).
6. Seřízení jednotlivých mechanizmů kola (např. nastavení měniče a přesmykače;
seřízení vůlí nábojů, hlavového a středového složení; rozcentrování kol).
7. Záruka se nevztahuje na drobné spotřební díly, které v závislosti na podmínkách
provozu mohou podléhat velmi rychlému opotřebení (lanka, dráty, niple, brzdové špalíky a
destičky, ložiska zadní stavby u celoodpružených kol, rukojeti apod., hlavní napájecí kabel
mezi motorem a baterií). Reklamace těchto dílů se uznávají jen u ještě neprovozovaných kol.
IV. ZÁNIK ZÁRUKY
Záruka zaniká v kterémkoliv z následujících případů:
1. Uplynutí záruční doby.
2. Neuskutečnění záruční prohlídky v předepsaném termínu.
3. Pokud nebyla záruka uplatněna bezprostředně po zjištění závady.
4. Modifikace kola nebo jeho části (např. doplnění otvorů pro vstup kabelů do rámu,
změna prvků odpružení, neoriginální lak, jakýkoliv zásah do elektroniky nebo zvýšení
rychlosti s asistencí motoru mimo tovární nastavení u elektrokol apod).
5. Nesprávná obsluha nebo nevhodné použití viz příloha A v Uživatelské příručce ke
kolu Specialized.
6. Nedostatečná údržba, nedodržení servisních intervalů jednotlivých prvků nebo
neodborná oprava.
7. Mytí kola pomocí vysokotlakých zařízení nebo agresívních čistících prostředků.
8. Nevhodné uskladnění jízdního kola (místa vlhká, trvale vystavená slunečnímu záření
nebo jiným agresivním vlivům).
9. Účast při nehodě nebo silniční kolizi.
10. Poškození karbonových rámů a komponentů vystavených zdroji intenzívního
tepelného záření (uskladnění u zdrojů topení, transport na automobilovém nosiči v blízkosti
výfukového systému).
V. SERVISNÍ INTERVALY
Následující výčet nutných servisních prohlídek obsahuje pouze nejdůležitější intervaly, které
je nutné dodržet kvůli platnosti záruky. Ostatní běžné intervaly, které jsou velice závislé na
způsobu a podmínkách použití Vašeho kola, najdete buď blíže specifikované v Uživatelské
příručce ke kolu Specialized, anebo je konzultujte s Vaším prodejcem. Upozorňujeme, že
nejdůležitější údržbou tlumičů a vidlic obecně je vnější očištění kluzáků nebo pístnice po
každé jízdě a jejich časté mazání silikonovým olejem tak, aby se nadměrně
neopotřebovávalo stírací prachové těsnění.
Doporučujeme si ponechat doklady o provedení těchto servisních úkonů.
1. Celé kolo: kompletní odborný servis u autorizovaného prodejce Specialized 1x ročně
2. Odpružené vidlice FOX: výměna oleje a kontrola ve FOX servisním centru 1x ročně,
čištění a výměna oleje Float Fluid ve vzduchové komoře každých 100 hodin
3. Tlumiče FOX: výměna oleje a kontrola ve FOX servisním centru
1x ročně
4. Odpružené vidlice a tlumiče vybavené systémem Specialized Brain: výměna oleje a
kontrola v servisním centru Specialized Europe B.V. max. po 100 hodinách, avšak alespoň 1x
ročně
5. Odpružené vidlice a tlumiče Öhlins: výměna oleje a kontrola v autorizovaném
servisním centru Öhlins max. po 100 hodinách, avšak alespoň 1x ročně
6. Všechny ostatní vidlice a tlumiče: výměna oleje a kontrola
v odborném servisu max. po 100 hodinách, avšak alespoň 1x ročně
7. Všechny vidlice a tlumiče: čištění a mazání všech těsnění vzduchových komor po
30—50 hodinách provozu
8. Teleskopické sedlovky Specialized Command Post: kompletní servis 1x ročně
9. Kapalinové brzdy: výměna brzdové kapaliny DOT 4, DOT 5.1 – 1x ročně
VI. UPOZORNĚNÍ
1. Kolo není určeno k provozu na pozemních komunikacích. Pokud bude takto
používáno, musí být dovybaveno podle aktuálních obecně závazných právních předpisů (viz
zákon 56/2001 Sb. a vyhláška Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb. a jejich novelizace). Kolo
není určeno dětem do 14 let na hraní.
2. Výrobce ani dovozce nenesou žádnou zodpovědnost za škodu nebo zranění vzniklá v
souvislosti s používáním jízdního kola.
3. Mějte na zřeteli, že montáž příslušenství na karbonové komponenty včetně rámů kol
je z důvodu vlastností karbonu nežádoucí a může vést k vážnému zranění nebo smrti.
Karbonové rámy a komponenty mají za cíl zejména snížení váhy kola, a proto se
nepředpokládá např. montáž dětských sedaček a přívěsných vozíků na rám kola, montáž
nosičů brašen na sedlovky nebo řídítka z karbonu apod. V podobných případech si nechte
odborně poradit od autorizovaných prodejců Specialized.
4. Kola s karbonovými rámy do modelového roku 2019 nejsou konstruována pro použití
v trenažérech s pevným uchycením. Při jízdě na těchto trenažérech dochází k působení zcela
odlišných sil s důsledkem poškození rámu kola.
5. Elektrokola v kategorii L1e-B (tzv. “rychlá” elektrokola s podporou motoru až do
rychlosti 45 km/h) jsou z pohledu zákona motorovými vozidly. Majitel je povinen takové
vozidlo registrovat u příslušného úřadu s registrem silničních vozidel a provozovat jej v
souladu se Zákonem o silničním provozu č. 361/2000 Sb.
6. Nedodržením strukturálních hmotnostních limitů rámu nebo komponentu může dojít
k jejich poškození, což může mít pro jezdce fatální následky.
7. Uživatelská příručka ke kolu Specialized je obecným návodem
a nemůže pokrýt všechny požadavky na informace zejména ohledně nastavení odpružení.
Nechte si vysvětlit způsob nastavení vyhovující Vašemu jízdnímu stylu a podmínkám provozu
od Vašeho prodejce. Na požádání Vám také prodejce může dodat podrobnější písemné
informace k odpružení FOX, Specialized a RockShox, pokud se vyskytuje na Vašem kole.
8. Aktualizované návody k používání a nastavení prvků odpružení nebo jiných
důležitých komponentů najdete na následujících webových stránkách:
• Specialized: www.specialized.cz
• FOX: www.cyklosvec.cz
• Formula: www.bartonicek.cz
• RockShox, Sram: www.cyklozitny.cz www.aspire.cz
• Shimano: www.paul-lange.cz
• X-Fusion: www.kgbike.cz
• Tektro/TRP: www.uniag.biz
• Öhlins: www.halbich.cz
Uvedené záruční podmínky jsou platné pro kola zakoupená u autorizovaných prodejců
Specialized na území České republiky a Slovenska. Záruční podmínky v různých částech světa
se liší z důvodu odlišných zákonů i kvůli jiným regionálním odlišnostem.

KONTAKTY

KOLACALEK.CZ Petr Čálek

Adresa: Kolínská 969 Uhlířské Janovice

PSČ: 28504

Telefon: +420777022470

ICO 44705662

DIC CZ7002240850

N2NiODdjZ