KONTAKTY

KOLACALEK.CZ Petr Čálek
Kolínská 969 Uhlířské Janovice
28504
tel: +420777022470
ICO 44705662
DIC CZ7002240850

ZBOŽÍ V AKCI

2 190 Kč
skladem
1 999 Kč
1 500 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

I. Základní informace


1.1 Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) (dále jen „Nařízení“)


1.2 „Správcem“ se rozumí Petr Čálek, IČ 44705662, se sídlem Kolínská 253 Uhlířské Janovice 28504„.


1.3 Subjektem údajů“ je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají.


1.4 „Osobními údaji“ se rozumí informace osobní i neosobní povahy, na jejichž základě je možno subjekt údajů identifikovat


1.5 „Příjemcem údajů“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému jsou údaje sdělovány, ať se jedná či nikoli o třetí osobu.


1.6 Správce poskytuje osobní údaje subjektů údajů následujícím příjemcům údajů:


1.7 Subjekt údajů není předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování správcem, včetně profilování.


 


II. Účel, doba a rozsah zpracování osobních údajů


2.1 Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro zasílání newsletteu a marketingové účely" subjekt uděluje dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů Petr Čálek (dále jen „správce)“ pro následující účely:


2.1.1 marketingové účely správce, tedy zejména nabízení výrobků a služeb správce či třetích osob, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, či službách, včetně zasílání obchodních sdělení a zařazení do databáze zákazníků správce


2.1.2 profilování, neboli zpracování osobních údajů spočívající v analýze a vyhodnocování osobních aspektů, umožňující zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých zákaznických skupin


2.2 Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání účelu jejich zpracování nebo do doby odvolání souhlasu subjektem, který souhlas se zpracováním udělil.


2.3 Rozsahem zpracovávaných osobních údajů jsou: jméno, příjmení, datum narození a e-mailová adresa subjektu údajů


 


III. Práva subjektu údajů


3.1 Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům zpracovávaným správcem, tedy na informaci o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány a získat informace o jejich zpracování.


3.2 Subjekt údajů má právo žádat opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Subejkt k tomuto účelu může správce kontaktovat na emailové adrese info@lyze-kola.cz nebo přes webový formulář https://www.lyze-kola.cz/cs/kontakt


3.3 Subejkt údajů má právo souhlas kdykoliv odvolat a za tímto účelem kontaktovat spráce na emailové adrese info@lyze-kola.cz nebo přes webový formulář  https://www.lyze-kola.cz/cs/kontakt použil souhlas pro případy, kdy mu svědčí i jiný právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená odvolání souhlasu (tj úkonu který nebyl nezbytný pro zpracování) povinnost osobní údaje zlikvidovat, či je přestat zpracovávat


3.4 Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů spočívající v možnosti získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil/ předat tyto údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné


3.5 Subjekt údajů má právo vůči správci kdykoliv vznést námitku, jestliže jsou údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu


3.6 Subjekt údajů má při splnění podmínek další práva uvedená v Nařízení, zejména právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo podat stížnost u dozorového orgánu


3.7 Správce je povinen subjekt údajů informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

KONTAKTY

KOLACALEK.CZ Petr Čálek

Adresa: Kolínská 969 Uhlířské Janovice

PSČ: 28504

Telefon: +420777022470

ICO 44705662

DIC CZ7002240850

ZDVlNjIx